HVA, HVEM & HVORDAN

Hva er Engasjement & Lederskap?

Engasjement & Lederskap er prosessen som utvikler en effektiv lederstil som positivt påvirker deg selv og de du jobber og samhandler med.

RASJONELL & RELASJONELL
En god og dyktig leder besitter både rasjonelle og relasjonelle egenskaper. Mange ledere er dyktige på planlegging, strategi og målstyring. De er analytiske, logiske og rasjonelle, men dette er ikke nok for å skape suksess.

Ledere er avhengig å skape suksess gjennom andre og derfor må de også besitte relasjonelle egenskaper.

Hvor flinke er ledere til å fange sinnsstemninger hos enkeltpersoner, grupper og omgivelsene de opererer i?
Hvor flinke er de i mellom-menneskelige relasjoner?

Relasjonelle egenskaper er helt avgjørende for å skape økt engasjement og dermed økt produktivitet, vekst og lønnsomhet.

Balanse

Engasjement & Lederskap er spennede leder-verktøy som hjelper deg til å skape, forstå og ta i bruk den viktige balansen mellom det rasjonelle og det relasjonelle. Det gir deg innsikt og kunnskap i målstyring, medarbeider-engasjement og energi-forståelse.

Engasjement & Lederskap hjelper ledere og organisasjoner til å bli mer produktive og effektive i mellom-menneskelige relasjoner. Engasjement handler om følelser og følelser er vibrasjoner og frekvenser. Med andre ord – følelser er energi.

Engasjement & Lederskap handler derfor om å forstå at alt, inkludert mennesket, egentlig består av energi, frekvenser og vibrasjoner. Dette er et vitenskapelig faktum. En av historiens største vitenskapspersoner, Albert Einstein, sa dette om energi:

Alt vi ser, hører, smaker, berører og lukter er ikke materie, men energi. Alt som betyr noe er energi.

Everything that “matters” is energy.

Medarbeidere

Den viktigste resursen i enhver bedrift er menneskene. Klarer man å engasjere flere medarbeidere er potensialet for økt produktivitet, mer vekst og bedre lønnsomhet enormt.

Dette fordi det er en direkte sammenheng mellom økt medarbeider-engasjement og bedriftens produktivitet, vekst og lønnsomhet.  

I den sammenheng er det viktig å forstå hva som er hver medarbeiders dominerende tankesett/følelser – er det negativ eller positivt?

Det finnes to typer energier – oppbyggende og nedbrytende og de finnes i alle mennesker. Vi snakker her om anabol eller katabolsk energi. De fremstår som konstruktive eller destruktive krefter.

Anabol energi inspirerer, motiverer, styrker og løfter deg. Dine positive, inspirerende og oppløftende tanker er derfor anabole. Katabolsk energi, derimot, er tappende og ødeleggende. Tanker som er negative er katabolske.

En bedrift som har for mye katabolsk energi vil gå til grunne. For å virkelig bli en suksessfull leder er det viktig å forstå at medarbeidernes tanker, følelser og tro dikterer hvilken type energi som er dominerende i dem. Er energien i hovedsak konstruktiv eller destruktiv – oppbyggende eller nedbrytende?

Underbevisstheten

Forskning viser at det underbevisste styrer mer enn 95% av våre beslutningsprossesser og at mange av våre tanker er negative og forankret i frykt. De fleste mennesker har vokst opp med en begrenset tro om hva som er mulig.

Om dine medarbeidere ikke er bevisste sine tanker og sin tro er det ofte kun et spørsmål som stilles når man sliter med å få resultater og suksess: “Hva er feil?”

De som derimot er bevisste sine tanker og sin tro lar seg styre av kreativ og positiv tenkning som stiller spørsmål som: “Hva er riktig?,” “Hva er muligheten her?,” og “Hvordan kan vi få dette til å virke?”

Anabole og katabolske energier er dominerende i organisasjoner så vel som i mennesker. Mange organisasjoner opplever katabolsk energi ved stadig å reagere på omstendighetene med bekymring, frykt, tvil, sinne og skyldfølelse. Tanker er smittsomme. Et menneskes negative tankesett kan påvirke andre. Det kan medføre store negative konsekvenser for en bedrift.

 

Ett råttent eple er nok

Hvis du har en negativ person i organisasjonen din, er det verdt å være på vakt. Forskning viser at en eneste person er nok til å forgifte stemningen i hele organisasjonen. Ansatte som ikke drar sin del av lasset, som er sure, ulykkelige eller biter hodet av kollegaer fungerer som et virus og ødelegger gruppedynamikken og skaper organisatorisk dysfunksjon.

Negative ansatte har større sannsynlighet for å oppleve konflikter og ha dårlig kommunikasjon i team-samarbeid.

Lederskap

Siden tusenårsskiftet har det vært mye fokus på å engasjere medarbeidere verden over fordi mange studier viser at engasjement er nøkkelen til økt produktivitet, vekst, mindre sykefravær og turnover og bedre resultat.

Til tross for stort fokus og mange tiltak for å øke engasjementet de siste årene i Norge og andre land har det ikke skjedd nevneverdige økninger i engasjement. Vi står mer eller mindre på stedet hvil. Noe mangler, men hva?

En endring i lederskap er nødvendig.

Ledere må bli flinkere til å ta i bruk relasjonelle egenskaper uten at det går på bekostning av de rasjonelle. De må forstå sine medarbeidere på en helt ny måte.

Dagens bedrifter er mer utfordret enn noen gang før.

Hva er grunnen til det?

Svaret er fordi mer enn 50% av arbeidsstyrken i dag utgjøres av milleniumsgenerasjonen (født 1980-1996) og de er mer krevende enn noen annen generasjon før dem. De krever ikke bare en jobb, men en livsstil.

Bedrifter og ledere som ønsker suksess i årene som kommer må bli fremtidens ledere som forstår medarbeiderne på en helt ny måte. Det handler om å forstå medarbeidernes tanker, følelser og energi. Ledere må ha innsikt i energi-forståelse som vil hjelpe dem til å se hva som trigger anabol, oppbyggende og positiv energi og hva som skaper det motsatte – katabol, nedbrytende og negativ energi.

Løsningen er å ta i bruk Engasjement & Lederskap. Ledere som investerer i dette verktøyet vil oppleve økt produktivitet, vekst og lønnsomhet.

 

HVEM VIL HA NYTTE AV ENGASJEMENT & LEDERSKAP?

Alle som jobber med mennesker og har et lederansvar vil ha stor nytte av å ta i bruk Engasjement & Lederskap.

Uansett hvilken lederrolle du har vil Engasjement & Lederskap hjelpe deg til å bli en bedre leder. Det spiller ingen rolle om du er en administrerende direktør, en avdelingssjef, en mellomleder eller en hvilken som helst annen type leder. Så lenge du har med mennesker å gjøre vil Engasjement & Lederskap være det optimale verktøyet for deg slik at du blir en fremtidens leder.

Bedrifter og organisajoner som ønsker å overleve i fremtiden må forstå viktigheten av Engasjement & Lederskap. De som hopper på toget nå vil være fremtidens vinnere. De som står igjen på perrongen og fortsetter med lederskap slik de alltid har gjort vil være taperne.

Ta i bruk Engasjement & Lederskap og bli en vinner.

HVORDAN

Hvordan tar man i bruk Engasjement & Lederskap?

Engasjement & Lederskap er et omfattende verktøy som vil hjelpe enhver leder til mer engasjement i bedriften. For å ta i bruk Engasjement & Lederskap er første skritt et sterkt ønske om endring. Om din bedrift sliter med å nå de målene man har satt seg er endring i form av å tenke og handle nytt helt nødvendig. Å fortsette i det samme sporet vil kun gi de samme resultatene.

Har man et en sterk intensjon om endring er man godt i gang. Neste trinn er å forstå hvordan Engasjement & Lederskap fungerer og hvordan man tar det i bruk.

Dette er ikke noe som læres ved å lese en bok eller se en video. Engasjement & Lederskap er et omfattende verktøy som blir vist og demonstrert via direkte læring i form av kurs og workshops.

Om du ønsker at lederne i din bedrift skal lære Engasjement & Lederskap ta kontakt – klikk her.

Øk ditt nivå

Engasjement & Lederskap har forankring i et eget system med ulike nivåer av bevissthet (energinivåer) som er utarbeidet over en periode på mer enn 12 år. Forståelsen og jevnlig bruk av dette systemet vil øke ditt nivå av bevissthet.

Om du ikke er fornøyd med resultatene du har fått som leder er det på tide med en endring. Det krever nye tanker, ord og handling. Om du forsetter på det samme bevissthetsnivået som du allerede befinner deg på vil du bare få mer av de samme resultatene.

Einstein sa en gang at:

“Problemer kan ikke løses fra det samme nivå av bevissthet som skapte dem.” – Albert Einstein

Med andre ord, det krever et nytt nivå av bevissthet dersom du ønsker å skape nye, bedre resultat.

Det er akkurat det leder-verktøyet Engasjement & Lederskap hjelper deg meg. Du vil øke ditt eget bevissthetsnivå samtidig som du bidrar til å økt engasjement blant dine medarbeidere. Det vil igjen gi økt produktivitet, mer vekst og bedre lønnsomhet.

Bedrifter som tar i bruk Engasjement & Lederskap vil være fremtidens vinnere.

 

Fra Sjef til Leder

Bidra til at din nærmeste overordnede kan gå fra å være en sjef til å bli en leder.
Hjelp oss slik at vi kan hjelpe deg.